Wettelijke kennisgeving

Wettelijke kennisgeving

Lees deze Gebruiksvoorwaarden (de Overeenkomst) zorgvuldig door. Door gebruik te maken van de Dienst (zoals hieronder gedefinieerd), gaat u akkoord met deze Overeenkomst. We raden u aan een kopie van deze Overeenkomst af te drukken voor toekomstige raadpleging. We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen, zoals hieronder beschreven.

Deze overeenkomst wordt gesloten tussen u en Janssen-Cilag B.V. (bedrijf of we of wij of ons of onze) met betrekking tot uw gebruik van de "Janssen With Me"-site op https://www.janssenwithme.nl/ (de Site) (gezamenlijk de Dienst).

Indien u niet bereid bent om de voorwaarden in de Overeenkomst te accepteren, vragen we u om de Dienst niet te openen of te gebruiken. Lees ons Privacybeleid op privacy-policy voor meer informatie over welke informatie we verzamelen en hoe we deze gebruiken.

DEZE SITE IS BEDOELD VOOR EN GERICHT OP INWONERS VAN EUROPESE LANDEN (MET UITZONDERING VAN HET VERENIGD KONINKRIJK), LANDEN IN HET MIDDEN-OOSTEN EN AFRIKAANSE LANDEN. U BEVESTIGT DAT U DE WETTELIJKE LEEFTIJD HEBT OM DEZE OVEREENKOMST AAN TE GAAN OF, ALS U DAT NIET HEBT, DAT U TOESTEMMING VAN UW OUDERS OF VOOGD HEBT VERKREGEN OM DEZE OVEREENKOMST AAN TE GAAN.

ALS U DE DIENST GEBRUIKT NAMENS OF TEN BEHOEVE VAN EEN ORGANISATIE WAARAAN U BENT VERBONDEN, GAAT U AKKOORD MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST NAMENS UZELF EN DIE ORGANISATIE, EN BEVESTIGT U DAT U DE WETTELIJKE BEVOEGDHEID HEBT OM DIE ORGANISATIE AAN DEZE OVEREENKOMST TE BINDEN. Verwijzingen naar u en uw in deze overeenkomst hebben betrekking op zowel u als een dergelijke organisatie.

 1. Ons wijzigingsrecht. Wij kunnen deze Overeenkomst van tijd tot tijd wijzigen (om welke reden dan ook, zoals wijzigingen in de functies of diensten die door deze Site worden aangeboden of om een wetswijziging te weerspiegelen) door u op redelijke wijze van dergelijke wijzigingen op de hoogte te stellen en door een herziene Overeenkomst beschikbaar te stellen via de Dienst. Dergelijke wijzigingen zijn niet van toepassing op geschillen tussen u en ons die zijn ontstaan vóór de datum waarop we de herziene Overeenkomst met dergelijke wijzigingen hebben gepubliceerd of u anderszins van dergelijke wijzigingen op de hoogte hebben gesteld. Uw gebruik van de Dienst na eventuele wijzigingen houdt in dat u dergelijke wijzigingen accepteert. De legenda Laatst bijgewerkt geeft aan wanneer deze Overeenkomst voor het laatst is gewijzigd.

  Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, kunnen we op elk moment en zonder aansprakelijkheid de Dienst of een deel ervan wijzigen of stopzetten (bijvoorbeeld om wijzigingen in de relevante wetgeving te weerspiegelen, om de veiligheid van de Dienst te beschermen of om redelijke technische aanpassingen en verbeteringen door te voeren, om de diensten en functies die door de Site worden geleverd te wijzigen); of mogelijkheden bieden aan sommige of alle gebruikers, naar eigen goeddunken. We zullen proberen u op redelijke wijze op de hoogte te stellen van wijzigingen die een wezenlijk nadelig effect hebben op uw gebruik van de Dienst in zijn geheel.

 2. Informatie disclaimer

  DE INFORMATIE, INCLUSIEF EVENTUELE ADVIEZEN EN AANBEVELINGEN DIE WORDEN VERSTREKT ALS ONDERDEEL VAN DE DIENST, IS UITSLUITEND BEDOELD VOOR EDUCATIEVE EN INFORMATIEVE DOELEINDEN. HET IS NIET BEDOELD ALS MEDISCH OF GEZONDHEIDSZORGADVIES, OF OM TE WORDEN GEBRUIKT VOOR EEN MEDISCHE DIAGNOSE OF BEHANDELING, VOOR WELK INDIVIDUEEL PROBLEEM DAN OOK. HET IS OOK NIET BEDOELD ALS VERVANGING VOOR PROFESSIONEEL ADVIES EN DIENSTEN VAN EEN GEKWALIFICEERDE ZORGVERLENER DIE BEKEND IS MET UW UNIEKE SITUATIE. VRAAG ALTIJD ADVIES AAN UW ARTS OF EEN ANDERE GEKWALIFICEERDE ZORGVERLENER OVER EEN MEDISCHE AANDOENING EN VOORDAT U EEN NIEUWE BEHANDELING START. UW GEBRUIK VAN DE DIENST IS ONDERWORPEN AAN DE AANVULLENDE DISCLAIMERS EN VOORBEHOUDEN DIE IN DE DIENST KUNNEN VOORKOMEN.

  WIJ AANVAARDEN GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ENIG GEVOLG DAT DIRECT OF INDIRECT VERBAND HOUDT MET ENIGE HANDELING OF INACTIVITEIT DIE U ONDERNEEMT OP BASIS VAN DE INFORMATIE OF ANDER MATERIAAL DAT ALS ONDERDEEL VAN DE DIENST WORDT VERSTREKT. HOEWEL WE ERNAAR STREVEN OM DE INFORMATIE DIE DOOR DE DIENST WORDT VERSTREKT ACCURAAT, VOLLEDIG EN ACTUEEL TE HOUDEN, GEVEN WE GEEN GARANTIES EN ZIJN WE NIET VERANTWOORDELIJK VOOR SCHADE OF VERLIES IN VERBAND MET DE ACCURAATHEID, VOLLEDIGHEID OF ACTUALITEIT VAN DE INFORMATIE DIE ALS ONDERDEEL VAN DE DIENST WORDT VERSTREKT.

 3. Informatie ingediend via de Dienst. Op de informatie die u indient via de Dienst is ons Privacybeleid van toepassing, te vinden op privacy-policy, inclusief ons Cookiebeleid, te vinden op cookie-policy.

 4. Problemen met rechtsgebieden. De Diensten zijn mogelijk niet geschikt of beschikbaar voor gebruik in bepaalde rechtsgebieden. Het gebruik van de Dienst is op eigen risico en u dient zich daarbij te houden aan alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften. We kunnen de beschikbaarheid van de Dienst te allen tijde geheel of gedeeltelijk beperken voor een persoon of geografisch gebied naar eigen goeddunken om geldige redenen (bijvoorbeeld om te voldoen aan relevante wetten en regelgevende vereisten, om de veiligheid van de Dienst te beschermen of om redelijke technische aanpassingen door te voeren).

 5. Aanvaardbaar gebruik en gedragsregels. U mag niet:

  • Materiaal plaatsen, verzenden of anderszins beschikbaar maken via of in verband met de Dienst dat: (a) bedreigend, intimiderend, vernederend, haatdragend of intimiderend is of anderszins de rechten en waardigheid van anderen niet respecteert; (b) lasterlijk, smadelijk of frauduleus is; (c) obsceen, onfatsoenlijk, pornografisch of anderszins verwerpelijk is; of (d) beschermd wordt door een auteursrecht, handelsmerk, bedrijfsgeheim, recht op publiciteit of privacy of enig ander eigendomsrecht, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de toepasselijke eigenaar.
  • Computerwormen, Trojaanse paarden, easter eggs, tijdbommen, spyware of andere computercodes, bestanden of programma’s gebruiken die schadelijk of invasief zijn of kunnen zijn of bedoeld zijn om de werking van hardware, software of apparatuur te beschadigen of te kapen of het gebruik ervan te controleren (elk, een Virus).
  • De Dienst gebruiken voor enige commerciële doeleinden, inclusief gebruik voor uw eigen commerciële doeleinden of commerciële doeleinden die u op enigerlei wijze ten goede komen.
  • De Dienst gebruiken voor enig doel dat frauduleus of anderszins onwettig is.
  • Informatie verzamelen over gebruikers van de Dienst op welke manier dan ook, inclusief via reverse engineering.
  • De werking van de Dienst of de servers of netwerken die worden gebruikt om de Dienst beschikbaar te stellen verstoren, inclusief door het hacken of defacen van enig deel van de Dienst, of de vereisten of het beleid van dergelijke servers of netwerken schenden.
  • Het gebruik van de Dienst door anderen beperken of verhinderen.
  • Enig deel van (of enig gebruik van) de Dienst reproduceren, wijzigen, aanpassen, vertalen, afgeleide werken van maken, verkopen, verhuren, leasen, uitlenen, timesharen, distribueren of anderszins exploiteren, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan onder deze Overeenkomst, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.
  • De Dienst, of een deel daarvan, reverse-engineeren, decompileren of disassembleren, tenzij een dergelijke beperking uitdrukkelijk verboden is door de toepasselijke wetgeving.
  • Auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsrechten uit de Dienst verwijderen.
  • Een deel van de Dienst opnemen in een product of dienst zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.
  • Systematisch inhoud van de Dienst downloaden en opslaan.
  • Zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming een robot, spider, site search/retrieval-toepassing of ander handmatig of automatisch apparaat gebruiken om inhoud van de Dienst op te halen, te indexeren, te scrapen, te dataminen of anderszins te verzamelen, of de navigatiestructuur of presentatie van de Dienst te reproduceren of te omzeilen. Niettegenstaande het voorgaande, en onder voorbehoud van naleving van eventuele instructies in het robots.txt-bestand dat zich in de hoofdmap van de Dienst bevindt, verlenen we de exploitanten van openbare zoekmachines toestemming om spiders te gebruiken om materialen van de Dienst te kopiëren met als enige doel (en uitsluitend voor zover noodzakelijk voor) het maken van openbaar beschikbare, doorzoekbare indexen van dergelijke materialen, maar niet voor caches of archieven van dergelijke materialen. We behouden ons het recht voor om een dergelijke toestemming in het algemeen of in specifieke gevallen op elk moment en zonder kennisgeving in te trekken.

  U bent verantwoordelijk voor het verkrijgen, onderhouden en betalen van alle hardware, telecommunicatie en andere diensten die u nodig hebt om de Dienst te gebruiken.

 6. Elektronische communicatie. De informatie die wordt gecommuniceerd als onderdeel van de Dienst kan elektronische communicatie vormen. Wanneer u met ons communiceert via de Dienst of via andere vormen van elektronische media, zoals e-mail, communiceert u elektronisch met ons. U stemt ermee in dat wij elektronisch kunnen communiceren, met inachtneming van lokale privacy- en anti-spamwetten, en dat dergelijke communicatie, evenals kennisgevingen, bekendmakingen, overeenkomsten en andere mededelingen die wij u elektronisch verstrekken, gelijkwaardig zijn aan schriftelijke communicatie en dezelfde kracht en hetzelfde effect hebben als wanneer deze schriftelijk waren en ondertekend door de partij die de communicatie verzendt.

 7. Feedback. Als u ideeën, voorstellen of suggesties (Feedback) aan ons verstrekt, stemt u ermee in dat deze Feedback niet vertrouwelijk is en dat uw verstrekking ervan gratis, ongevraagd en zonder enige beperking is en ons op geen enkele wijze verplichtingen oplegt met betrekking tot dergelijke Feedback. Het staat ons vrij de Feedback te gebruiken voor welk doel dan ook. U hebt geen enkele vordering op ons met betrekking tot het gebruik of niet-gebruik van Feedback.

 8. Toezicht op het gebruik van de Dienst. We kunnen (maar zijn niet verplicht) uw toegang tot of gebruik van de Dienst analyseren. We kunnen informatie over uw toegang tot en gebruik van de Dienst openbaar maken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving of een verzoek van een rechtbank of wetshandhavings- of andere overheidsinstantie, of anderszins in overeenstemming met ons Privacybeleid.

 9. Uw recht om de Dienst te gebruiken. U erkent dat alle intellectuele eigendomsrechten in de Dienst, met inbegrip van de Site, eigendom zijn van ons of onze licentiegevers. U hebt geen ander recht op de Dienst dan het recht van toegang in overeenstemming met deze Overeenkomst. Op voorwaarde dat u deze Overeenkomst naleeft, en uitsluitend voor de duur ervan, mag u één kopie van de Site bekijken op één apparaat, uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Als u zich niet aan deze Overeenkomst houdt, moet u het gebruik van de Dienst onmiddellijk staken. U bent verantwoordelijk voor het beveiligen en beschermen van uw apparaat.

 10. Eigendomsrechten van het bedrijf. Wij en onze leveranciers zijn eigenaar van de Dienst, die wordt beschermd door eigendomsrechten en wetten, met inbegrip van de gebruikte software voor digitale lettertypen ('Lettertype') en al onze merknamen, handelsmerken en dienstmerken en alle bijbehorende logo's. Het Lettertype en alle handelsnamen, handelsmerken, dienstmerken en logo's (gezamenlijk Merken) die worden gebruikt voor of op de Diensten die geen eigendom van ons zijn, zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. U mag onze Merken niet gebruiken in verband met producten of diensten die niet van ons zijn of op een manier die tot verwarring kan leiden. Niets in de Dienst mag worden geïnterpreteerd als het verlenen van enig recht om enig Lettertype of enige Merken te gebruiken zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar.

 11. Materialen van Derden; Koppelingen. De Diensten kunnen toegang bieden tot informatie, producten, diensten en andere materialen van derden (gezamenlijk Materialen van Derden genoemd), met inbegrip van toegang via koppelingen. Wij controleren of onderschrijven geen Materialen van Derden en zijn er niet verantwoordelijk voor. Wij zijn niet verplicht om Materialen van Derden te controleren en wij kunnen de toegang tot Materialen van Derden te allen tijde blokkeren of uitschakelen. Uw toegang tot of gebruik van Materialen van Derden is op eigen risico en is onderworpen aan eventuele aanvullende voorwaarden en beleidsregels die op dergelijke materialen van toepassing zijn.

 12. AFWIJZING VAN GARANTIES. VOOR ZOVER TOEGESTAAN ONDER TOEPASSELIJK RECHT, WORDT DE DIENST AAN U BESCHIKBAAR GESTELD OP BASIS VAN DE STAAT WAARIN HET ZICH BEVINDT, WAAR HET ZICH BEVINDT EN IN HOEVERRE HET BESCHIKBAAR IS, ZONDER ENIGERLEI GARANTIES OF VOORWAARDEN, HETZIJ EXPLICIET, IMPLICIET OF WETTELIJK.

  WE WIJZEN ALLE GARANTIES MET BETREKKING TOT DE DIENST AF VOOR ZOVER TOEGESTAAN ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, MET INBEGRIP VAN DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-INBREUK EN EIGENDOM.

  VOOR ZOVER TOEGESTAAN ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, EN ONDERHEVIG AAN ALLE TOEPASSELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN OF BELEIDSREGELS DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP HET GEBRUIK VAN MATERIALEN VAN DERDEN ZOALS UITEENGEZET IN SECTIE 11, WORDEN MATERIALEN VAN DERDEN AAN U BESCHIKBAAR GESTELD OP BASIS VAN DE STAAT WAARIN ZE ZICH BEVINDEN, WAAR ZE ZICH BEVINDEN EN IN HOEVERRE ZIJ BESCHIKBAAR ZIJN, ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET. WIJ WIJZEN ALLE GARANTIES MET BETREKKING TOT MATERIALEN VAN DERDEN AF.

  ZONDER BEPERKING VAN DE ALGEMEENHEID VAN HET VOORGAANDE, VOOR ZOVER TOEGESTAAN ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, DOEN WE GEEN TOEZEGGING EN GEVEN WE GEEN GARANTIE DAT DE DIENSTEN VEILIG ZULLEN ZIJN, DAT ENIGE BEVEILIGINGSMAATREGEL DIE U MOGELIJK GEBRUIKT OF ANDEREN TOESTAAT TE GEBRUIKEN IN VERBAND MET DE DIENST ONBEVOEGDE TOEGANG TOT INFORMATIE OVER UW GEBRUIK VAN DE DIENST ZAL VOORKOMEN, OF DAT INFORMATIE OVER UW GEBRUIK VAN DE DIENST NIET ZAL WORDEN INGEZIEN OF MISBRUIKT DOOR DERDEN.

  ALLE DISCLAIMERS VAN WELKE AARD DAN OOK IN DEZE OVEREENKOMST (INCLUSIEF IN DIT GEDEELTE EN ELDERS IN DEZE OVEREENKOMST) WORDEN GEMAAKT TEN GUNSTE VAN ZOWEL HET BEDRIJF ALS ZIJN GELIEERDE ONDERNEMINGEN EN HUN RESPECTIEVE AANDEELHOUDERS, AANDEELHOUDERS, DIRECTEUREN, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS, GELIEERDE ONDERNEMINGEN, AGENTEN, VERTEGENWOORDIGERS, LICENTIEGEVERS, LEVERANCIERS EN DIENSTVERLENERS, EN HUN RESPECTIEVE OPVOLGERS EN RECHTVERKRIJGENDEN (GEZAMENLIJK DE BEDRIJFSPARTIJEN).

  Hoewel we redelijke stappen ondernemen om te proberen de tijdigheid, integriteit en veiligheid van de Dienst te handhaven, kunnen we niet garanderen dat ze bijgewerkt, volledig, correct of veilig zijn of zullen blijven, of dat de toegang ertoe ononderbroken zal zijn. De Dienst kan onnauwkeurigheden, fouten en materialen bevatten die in strijd zijn met deze Overeenkomst. Daarnaast kunnen derden ongeoorloofde wijzigingen aanbrengen in de Dienst. Als u u bewust wordt van een dergelijke wijziging, gebruik dan de link bij Contact en geef een beschrijving van de wijziging en de locatie ervan in de Dienst.

 13. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID.

  NIETS IN DEZE OVEREENKOMST BEPERKT, SLUIT UIT OF WIJZIGT OF PRETENDEERT DWINGENDE WETTELIJKE CONSUMENTENRECHTEN ONDER HET TOEPASSELIJK RECHT TE BEPERKEN, UIT TE SLUITEN OF TE WIJZIGEN.

  VOOR ZOVER TOEGESTAAN ONDER TOEPASSELIJK RECHT: (A) ZIJN WIJ NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INDIRECTE SCHADE, INCIDENTELE SCHADE, GEVOLGSCHADE, SPECIALE SCHADE, EXEMPLAIRE SCHADE OF BESTRAFFENDE SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, OF VERLIEZEN DIE VOOR U OF ONS REDELIJKERWIJS NIET VOORZIENBAAR WAREN OP HET MOMENT DAT U AKKOORD GING MET DEZE OVEREENKOMST, IN ELK GEVAL VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET DE DIENST OF DEZE OVEREENKOMST, EN OP BASIS VAN EEN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERE THEORIE (GEZAMENLIJK INDIRECTE VERLIEZEN GENOEMD). VERLIES OF SCHADE IS VOORZIENBAAR ALS HET OFWEL DUIDELIJK IS DAT HET ZAL GEBEUREN OF ALS, OP HET MOMENT DAT DE OVEREENKOMST WERD GESLOTEN, ZOWEL U ALS WIJ WISTEN DAT HET ZOU KUNNEN GEBEUREN.

  ZONDER HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, ZIJN WIJ NIET AANSPRAKELIJK VOOR INDIRECTE VERLIEZEN VAN WELKE AARD DAN OOK DIE VOORTVLOEIEN UIT UW GEBRUIK VAN OF ONVERMOGEN TOT GEBRUIK VAN DE DIENST OF VAN PRODUCTEN OF MATERIALEN VAN DERDEN, MET INBEGRIP VAN VIRUSSEN DIE IN VERBAND DAARMEE KUNNEN WORDEN OVERGEDRAGEN.

  DE BEDRIJFSPARTIJEN SLUITEN ONZE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U OP GEEN ENKELE WIJZE UIT OF BEPERKEN DEZE NIET WAAR DIT ONWETTIG ZOU ZIJN. DIT OMVAT AANSPRAKELIJKHEID VOOR OVERLIJDEN OF PERSOONLIJK LETSEL VEROORZAAKT DOOR ONZE NALATIGHEID OF DE NALATIGHEID VAN ONZE WERKNEMERS, AGENTEN OF ONDERAANNEMERS, VOOR GROVE NALATIGHEID OF OPZETTELIJK GEDRAG, OF VOOR FRAUDE OF FRAUDULEUZE VERKEERDE VOORSTELLING VAN ZAKEN.

  ONZE MAXIMALE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VOOR ALLE SCHADE, VERLIEZEN EN RECHTSZAKEN DIE VOORTVLOEIEN UIT OF IN VERBAND STAAN MET DE DIENST OF DEZE OVEREENKOMST, HETZIJ CONTRACTUEEL, OP GROND VAN ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID) OF ANDERSZINS, ZAL NIET HOGER ZIJN DAN HET HOOGSTE VAN DE VOLGENDE BEDRAGEN: (A) HET TOTALE BEDRAG, INDIEN VAN TOEPASSING, DAT DOOR U AAN ONS IS BETAALD VOOR HET GEBRUIK VAN DE DIENST; EN (B) TIEN EURO (€ 10).

  ALLE BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID VAN WELKE AARD DAN OOK IN DEZE OVEREENKOMST (INCLUSIEF IN DEZE SECTIE EN ELDERS IN DEZE OVEREENKOMST) WORDEN GEMAAKT TEN GUNSTE VAN ZOWEL HET BEDRIJF ALS DE BEDRIJFSPARTIJEN.

  MET BETREKKING TOT VOORWAARDEN, GARANTIES OF WAARBORGEN DIE VOLGENS DE TOEPASSELIJKE WETGEVING NIET KUNNEN WORDEN UITGESLOTEN, IS ONZE AANSPRAKELIJKHEID, VOOR ZOVER TOEGESTAAN VOLGENS DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, BEPERKT (NAAR ONZE KEUZE) TOT HET OPNIEUW LEVEREN OF TERUGBETALEN VAN DE KOSTEN VAN HET BETREFFENDE DEEL VAN DE DIENST

 14. Claims van derden. Als wij door een derde partij worden aangeklaagd als gevolg van uw schending van deze Overeenkomst of uw inbreuk op enig recht van een derde partij, dan bent u, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, verantwoordelijk voor alle aansprakelijkheden, schade, gerechtelijke uitspraken, toekenningen, verliezen, kosten, uitgaven en vergoedingen (met inbegrip van advocatenkosten) die door het bedrijf of de Bedrijfspartijen worden opgelopen.

 15. Beëindiging. U kunt het gebruik van de Dienst stopzetten en daarmee deze Overeenkomst beëindigen, op elk gewenst moment. We kunnen uw gebruik van de Dienst beëindigen of opschorten als u deze Overeenkomst niet naleeft, u schuldig maakt aan fraude of misbruik, of als u of iemand die uw account gebruikt een verkeerde voorstelling van zaken geeft aan ons. Indien dit gezien de omstandigheden redelijk is, zullen wij u ten minste vierentwintig (24) uur van tevoren in kennis stellen van de beëindiging of opschorting, op voorwaarde dat als wij redelijkerwijs van mening zijn dat u deze Overeenkomst wezenlijk hebt geschonden, wij u onmiddellijk kunnen beëindigen of opschorten. Bij beëindiging of opschorting wordt uw recht om de Dienst te gebruiken onmiddellijk beëindigd. Uw verplichtingen op grond van deze Overeenkomst blijven ook na afloop of beëindiging van deze Overeenkomst bestaan.

 16. Toepasselijk recht; jurisdictie. Tenzij anders voorgeschreven door het toeapsselijk recht, is deze Overeenkomst onderworpen aan en wordt ze geïnterpreteerd in overeenstemming met het Nederlands recht, zonder rekening te houden met de principes van wetsconflicten, en ongeacht uw locatie. Alle geschillen tussen u en ons die voortvloeien uit of verband houden met de Dienst of deze Overeenkomst, ongeacht of deze zijn gebaseerd op een contract, onrechtmatige daad, wet, fraude, verkeerde voorstelling of enige andere juridische theorie en met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen, vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Breda en u doet afstand van elk bezwaar met betrekking tot jurisdictie, locatie of onverenigbaarheid van forum aan dergelijke rechtbanken. Dit Artikel 16 zal u niet beroven van de dwingende bescherming van de wetten van het land waar u gedomicilieerd bent.

 17. Filteren. Er zijn systemen voor ouderlijk toezicht (zoals computerhardware, software of filterdiensten) verkrijgbaar die u kunnen helpen bij het beperken van de toegang tot materiaal dat schadelijk of ongeschikt kan zijn voor minderjarigen. Informatie over de huidige aanbieders van dergelijke beveiligingen (die wij niet onderschrijven) is beschikbaar op https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_content-control_software_and_providers.

 18. Informatie of klachten. Als u een vraag of klacht hebt met betrekking tot de Dienst, kunt u de link Contact opnemen gebruiken.

 19. Claims wegens inbreuk op auteursrechten. Als u te goeder trouw van mening bent dat materiaal dat beschikbaar is op de Dienst inbreuk maakt op uw auteursrecht, kunt u ons schriftelijk verzoeken dergelijk materiaal te verwijderen of de toegang daartoe te blokkeren. Wees nauwkeurig over de identiteit en locatie van het vermeende inbreukmakende materiaal. Kennisgevingen kunnen worden verzonden via de link bij Contact.

 20. Toekomstgerichte verklaringen. Verklaringen op de Dienst die betrekking hebben op ons, onze gelieerde ondernemingen of ons en hun management en die geen historische feiten zijn, zijn Toekomstgerichte Verklaringen.

  Toekomstgerichte Verklaringen zijn slechts voorspellingen en de werkelijke toekomstige gebeurtenissen kunnen wezenlijk verschillen van die welke in een Toekomstgerichte Verklaring worden besproken. Verschillende externe factoren en risico's beïnvloeden onze activiteiten, markten, producten, diensten en prijzen. Deze factoren en risico's worden beschreven in ons huidige jaarverslag dat is ingediend bij de SEC en in andere deponeringen die we doen bij de SEC. U kunt onze meest recente SEC-dossiers raadplegen via het EDGAR-systeem van de SEC op www.sec.gov, of u kunt deze dossiers kosteloos rechtstreeks bij ons opvragen. We wijzen elke verplichting of verantwoordelijkheid af om Toekomstgerichte Verklaringen of andere verklaringen die in de Dienst verschijnen, bij te werken, te herzien of aan te vullen.

 21. Andere belangrijke voorwaarden. Deze Overeenkomst creëert geen partnerschap, joint venture, werkgever-werknemerrelatie, agentschap of franchisegever-franchisenemerrelatie tussen u en ons, en zal ook niet zo worden geïnterpreteerd. Deze Overeenkomst is tussen u en ons. Behalve zoals uiteengezet in Artikel 12, 13 en 21, heeft geen enkele andere persoon enig recht om de voorwaarden van deze Overeenkomst af te dwingen. Als een bepaling van deze Overeenkomst onwettig, nietig of om welke reden dan ook niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt die bepaling geacht scheidbaar te zijn van deze Overeenkomst en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. U mag uw rechten of verplichtingen onder deze Overeenkomst niet toewijzen, overdragen of in sublicentie geven zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Wij mogen onze rechten of verplichtingen onder deze Overeenkomst zonder beperkingen toewijzen, overdragen of in sublicentie geven. Geen verklaring van afstand door een van de partijen van een inbreuk of verzuim onder deze Overeenkomst zal worden beschouwd als een verklaring van afstand van een eerdere of latere inbreuk of verzuim. Koppen, bijschriften of sectietitels in deze Overeenkomst dienen uitsluitend voor het gemak en definiëren of verklaren op geen enkele wijze een sectie of bepaling. Alle termen die in het enkelvoud worden gedefinieerd hebben dezelfde betekenis wanneer ze in het meervoud worden gebruikt, waar van toepassing en tenzij anders aangegeven. Elk gebruik van de term inclusief of variaties daarop in deze Overeenkomst worden opgevat als gevolgd door de daaropvolgende zinsnede zonder enige beperking. Deze Overeenkomst, met inbegrip van alle bepalingen en voorwaarden die hierin zijn opgenomen, is de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot het onderwerp van deze Overeenkomst, en vervangt, bij afwezigheid van fraude, alle eerdere of gelijktijdige schriftelijke of mondelinge overeenkomsten of afspraken tussen u en ons met betrekking tot dat onderwerp. Kennisgevingen aan u (inclusief kennisgevingen van wijzigingen in deze Overeenkomst) kunnen worden gedaan via plaatsing op de Dienst of per e-mail (inclusief in elk geval via koppelingen), of per gewone post. Zonder beperking is een gedrukte versie van deze Overeenkomst en van een kennisgeving in elektronische vorm toelaatbaar in gerechtelijke of administratieve procedures die zijn gebaseerd op of verband houden met deze Overeenkomst in dezelfde mate en onder dezelfde voorwaarden als andere bedrijfsdocumenten en bescheiden die oorspronkelijk in gedrukte vorm zijn gegenereerd en bewaard. Geen van beide partijen is verantwoordelijk voor het niet nakomen van enige verplichting als gevolg van een oorzaak buiten haar controle.

© Janssen-Cilag B.V. tenzij anders vermeld. Alle rechten voorbehouden.